Stadgar

§1

Föreningen har till syfte att främja medlemmarnas gemensamma Jeanneau båtintressen, samt att i övrigt arbeta för gemenskap och trevnad bland medlemmarna såväl till lands som till sjöss.

§2

Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan fastställts av Årsmötet. Medlem får vägras endast om särskilda skäl föreligger, såsom hänsyn till arten av eller syftet med föreningens verksamhet eller till annan vägande omständighet. Beslut som innebär att medlemskap vägras skall fattas av Styrelsen. Styrelsen kan till årsmötet föreslå utnämnande till hedersmedlem, “medlem som genom långvarigt arbete främjat klubbens arbete”. Hedersmedlemsskap kan inte ges till aktiv styrelsemedlem. Hedersmedlem utnämns på livstid och innebär avgiftsbefrielse samt rätt att deltaga i klubbens aktiviteter på samma villkor som övriga medlemmar.

§3

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och är därmed omedelbart skild från föreningen. Eventuellt förfallna avgifter erlägges till betalning enligt Styrelsens bestämmande. Medlem som underlåtit att under året betala årsavgift anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§4

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen underlåtit att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom 3 dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen ej kräva den uteslutne medlemmen på stadgeenliga avgifter.

§5

Medlem har rätt att delta i föreningens angelägenheter vid möten kappseglingar och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter, skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattas inom föreningen. Medlem har ej rätt till del av föreningens behållning vid upplösning av föreningen.

§6

Medlem erlägger årsavgift i samband med nytt kalenderår. Årsavgiftens storlek beslutas på Årsmötet för nästkommande år.

§7

Föreningens standert och andra igenkänningstecken fastställs av Årsmötet. Regler för förande av dessa tecken (flaggreglemente) liksom regler om övriga föreningsmärken fastställs av Styrelsen.

§8

Medlems båt bör vara försedd med lätt skönjbart namn.

§9

Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen, som skall verka för föreningens framåtskridande och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Det åligger Styrelsen att tillse att för föreningen bindande regler iakttas, att verkställa av Årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt att förvalta och ansvara för föreningens medel.

§10

Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande, kassör och 2-5 ledamöter.

§11

Föreningens firma tecknas av Styrelsen, samt om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.

§12

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträdet skall protokoll föras. Skiljaktig mening skall antecknas i protokollet.

§13

Föreningens verksamhetsår/räkenskapsår är lika med kalenderår. Årsmötet skall hållas årligen senast under april månad. Kallelse och dagordning för årsmötet överlämnas till medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

§14

Rösträtt på möte har medlem som erlagt till betalning förfallna avgifter och under året fyller lägst 12 år, samt hedersmedlem. Rösträtten får ej överlåtas annat än till röstberättigad medlem genom skriftlig fullmakt. Medlem som inte har rösträtt, äger yttranderätt och förslagsrätt.

§15

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§16

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

Val av ordförande att leda förhandlingarna.

Godkännande av röstlängden.

Fråga om mötet behörigen utlysts.

Fastställande av dagordningen.

Val av två personer, att jämte ordföranden, justera mötesprotokollet.

Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för det sist förflutna verksamhetsåret.

Revisionsberättelse över Styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret.

Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

Val av föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av två år, samt val av föreningens kassör för en tid av två år.

Val av halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av två år.

Val av revisor och valberedning för en tid av ett år. I detta val får inte Styrelsens ledamöter delta.

Fastställande av medlemsavgifter.

Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem.

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

§17

För bifall till ändringar av dessa stadgar eller till upplösning av föreningen krävs beslut av Årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§18

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

§19

Ordföranden och sekreteraren bör tillse att ovannämnda stadgar finns tillgängliga för medlemmarna.